do egzaminu

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego…

Dwa przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

 

Dziesięć przykazań Bożych

 

Pięć przykazań kościelnych

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku w okresie Wielkanocnym przyjąć Komunię św.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Siedem sakramentów świętych

Chrzest. Bierzmowanie. Eucharystia Pokuta. Namaszczenie chorych. Kapłaństwo.

Małżeństwo.

Pięć warunków dobrej spowiedzi

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie (przez odprawienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie krzywd wyrządzonych bliźnim)

 

Siedem grzechów głównych

Pycha. Chciwość. Nieczystość. Zazdrość. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gniew. Lenistwo.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

1.Grzeszyć,licząc zupełnie na miłosierdzie Boże.

2.Rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże.

3.Sprzeciwiać się świadomie uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

4.Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.

5.Rozmyślnie i aż do końca życia lekceważyć sprawę swego zbawienia.

 

Grzechy cudze

1.Grzech doradza. 2.Grzech nakazuje. 3.Na grzech zezwala. 4.Do grzechu pobudza.

5.Grzech pochwala. 6.Wobec grzechu zachowuje obojętność. 7.Grzechu nie zwalcza.

8.Do grzechu pomaga. 9.Grzech uniewinnia.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1.Umyślne zabójstwo.

2.Grzechy nieczyste, przeciwne naturze.

3.Krzywdzenie ubogich wdów i sierot.

4.Zatrzymanie zapłaty za wykonaną prace.

 

Siedem darów Ducha Świętego

1. Mądrości, 2. Rozumu, 3. Rady, 4. Męstwa, 5. Umiejętności, 6. Pobożności,

7. Bojaźni Bożej.

 

Owoce Ducha Świętego

1. Miłość, 2. Radość 3. Pokój, 4. Cierpliwość, 5. Uprzejmość, 6. Dobroć, 7. Wierność,  8. Łagodność 9. Opanowanie

 

Uczynki miłosierdzia względem duszy

1. Grzesznych upomnieć. 2. Nieumiejętnych pouczyć. 3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszyć. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

Uczynki miłosierdzia względem ciała

 Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić. Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszyć. Chorych nawiedzić. Umarłych pogrzebać.

 

CZĘŚĆ RADOSNA Różańca Świętego

 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest Matką Syna Bożego.
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

CZĘŚĆ ŚWIETLISTA (TAJEMNICE ŚWIATŁA)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie siebie na weselu w Kanie.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie na Górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

CZĘŚĆ BOLESNA

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Ukoronowanie koroną z cierni.
 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
 5. Śmierć na krzyżu.

CZĘŚĆ CHWALEBNA

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha Świętego.
 4. Wniebowzięcie Maryi
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Droga Krzyżowa

Stacja I:                Pan Jezus na śmierć skazany.

Stacja II:              Pan Jezus bierze krzyż na ramiona.

Stacja III:            Pan Jezus pierwszy raz upada.

Stacja IV:             Pan Jezus spotyka matkę swoją.

Stacja V:              Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi.

Stacja VI:             Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.

Stacja VII:           Pan Jezus drugi raz pod krzyżem upada.

Stacja VIII:         Pan Jezus naucza płaczące niewiasty.

Stacja IX:             Pan Jezus po raz trzeci pod krzyżem upada.

Stacja X:              Pan Jezus z szat obnażony.

Stacja XI:             Pan Jezus do krzyża przybity.

Stacja XII:           Pan Jezus na krzyżu umiera.

Stacja XIII:         Pan Jezus z krzyża zdjęty i oddany Matce.

Stacja XIV:          Pan Jezus do grobu złożony.

Kim jest Bóg, przymioty Boga?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec).

 

Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

- wieczny – zawsze był, jest i będzie

- wszechmocny – wszystko może czynić co chce

- niezmienny – zawsze jest ten sam

- najmędrszy – wszystko co robi jest mądre i dobre

- święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi

- najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza i za złe karze

- najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi

 

Kim jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 

Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

Pismo dzieli się na Stary Testament – 45 ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 72 księgi.

Kim jest Jezus Chrystus?

 Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

Kościół – założyciel, cele, zadania

Kościół katolicki jest to:

- zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,

- lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga)

- Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni, połączeni z nami życiem Bożym (łaska uśw.) wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

- owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

 

Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierający z nich 12 Apostołów ustanawiając św. Piotra widzialna głową Kościoła.

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z bogiem w wieczności).

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

Kim jest Duch Św.?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od ojca i Syna.

Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

Jakie są rodzaje łaski Bożej?

Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

Co to jest Sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem). (Definicja klasyczna: Widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej)

Co nazywany grzechem pierworodnym?

Grzech pierworodny jest to grzech popełniony przez pierwszych ludzi, którzy opowiedzieli się przeciwko dobru popełniając grzech. Popadli przez to w nie łaskę u Boga, która przeszła na wszystkich ludzi. Poprzez chrzest zostajemy6 od niego uwolnieni i otrzymujemy życie wieczne.

Jaki Bóg ma plan wobec każdego człowieka?

Bóg nas kocha! Tą miłością obdarowywuje nas i pragnie zbawienia. To jest jego plan wobec nas. Prowadzi nas przez życie byśmy z nim mogli żyć na wieki!  a) Bóg kocha nas i miłuje,  b) Bóg pamięta o zapomnianych przez ludzi i niekochanych, c) Bóg jest źródłem miłości, kocha i pragnie szczęścia dla każdego, d)Boża miłość najlepiej objawia się w jego synu Jezusie Chrystusie

Co to jest objawienie Boże?

Wydarzenie, które ma nadprzyrodzony charakter, świadczący o Bożej interwencji.

       

Wymień Księgi Pisma św. Nowego Testamentu.

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana

        Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego                     

            cały świat.

  Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

        Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

            O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:

             1) powiedział o tym Bóg Ojciec

             2) zaświadczyli to Apostołowie

             3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus

             4) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza       

                 zmartwychwstaniem.

         Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

              1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej

              2) Rozmnożenie chleba

              3) Uzdrowienie paralityka

              4) Wskrzeszenie Łazarza

              5) Zmartwychwstanie

         Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

              1) o synu marnotrawnym

              2) o miłosiernym Samarytaninie

              3) o Dobrym Pasterzu

              4) o robotnikach w winnicy

              5) o talentach

              6) o pszenicy i kąkolu

          Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

              Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków dzień Zielonych                        

              Świąt, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

          Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

              Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia  nas sobą w sakramencie bierzmowania.

          Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

              Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest: 

        a) Matką Boga – Jezusa Chrystusa

        b)Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili     

            życia)

        c)Wniebowzięta – z duszą i całym ciałem

        d)Królową Polski

   Jakie są rodzaje łaski Bożej?

         Rozróżniamy: Łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową

   Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

         Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na  duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

  

    W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

          1) obudzić intencję, że chcę ochrzcić

          2) polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną

          3) wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN” – Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna   i Ducha Świętego

    Przez co mamy pogłębiać wiarę?

          a) przez modlitwę i czynny udział w Mszy św.

          b) częstą spowiedź i Komunię św.

          d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich.

          e) przez życie na co dzień wiarą

    Przez co człowiek może utracić wiarę?

          a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

          b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.

          c) lekceważenie przykazań Bożych

    Co to jest Msza św.?

          Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina ( jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa.)

    Z jakich części składa się Msza św.?

          Msza św. składa się z liturgii słowa i liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje:

a)       przygotowanie darów ofiarnych

b)       dokonanie ofiary (przeistoczenie)

c)       i ucztę ofiarną (Komunię św.)

d)       dziękczynienie

           Co to jest mocne postanowienie poprawy?

                Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

     Kto jako pierwszy Polak został wybrany papieżem i kiedy?

          Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła, jako pierwszy Polak został wybrany papieżem dnia 16 października 1978 roku. Obrał imię Jan Paweł II.    

 

O Sakramencie Bierzmowania

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

Innymi nazwami bierzmowania są:

-sakrament dojrzałości chrześcijańskiej - bo udzielany jest temu,         kto powinien zdawać sobie sprawę, co to znaczy być świadomym                 i wzorowym katolikiem.

-              sakrament Ducha Świętego - bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

Bierzmowanie przyjmujemy tylko raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

Wzbogacenie chrześcijanina mocą Ducha Świętego sprawia, że sakrament bierzmowania jest dopełnieniem, uzupełnieniem czy uwieńczeniem chrztu świętego. To bowiem, co na chrzcie zostało zapoczątkowane, Duch Święty doskonali w sakramencie bierzmowania.

 

Przez chrzestotrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

 

Jakich łask udziela Bierzmowanie?

-              pomnaża łaskę uświęcającą

-              wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego

-              daje siedem darów Ducha Świętego

-              daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 

Dary Ducha Świętego wspomagają rozum człowieka, aby należycie pojął słowo Boże i umiał się nim kierować w swoim życiu. Umacniają też jego wolę, aby wytrwale czynił dobro, a unikał zła.

 

Chrześcijanin ma bronić swojej wiary, to znaczy:

-              umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

-              być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

-              nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

Chrześcijanin winien żyć według wiary, to znaczy:

-              zachować na co dzień wszystkie przykazania

-              spełniać solidnie swoje obowiązki

-              żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, nie dzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i komunię św.

-              wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego

 

Chrześcijanin jest zobowiązany do pogłębiania swojej wiary.Może to czynić przez:

-              modlitwę i czynny udział we Mszy św.

-              częstą spowiedź i Komunię św.

-              systematyczną katechizację

-              czytanie Pisma św., prasy i książek katolickich

-              życie na co dzień wiarą

Człowiek może utracić swoją wiarę przez:

-              zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

-          opuszczanie modlitwy, Mszy św.,

-          lekceważenie przykazań Bożych.

 

Świadkiem bierzmowania może być osoba należąca do Kościoła katolickiego, praktykująca, która przyjęła już sakrament bierzmowania. Świadek winien być również wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania

 

Co oznacza słowo "bierzmowanie"?

Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.

 

MSZA ŚWIĘTA  BIERZMOWANIA.

Liturgia Słowa.

Po Ewangelii - przedstawienie kandydatów.

 

KANDYDACI  ODPOWIADAJĄ PO SŁOWACH BISKUPA

 

Pragniemy, /aby Duch Święty, którego otrzymamy/ umocnił nas do mężnego wyznawania wiary / i do postępowania według jej zasad./ Amen.

BISKUP:   N. PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

KANDYDAT:   AMEN.

BISKUP:   POKÓJ  Z  TOBĄ.

KANDYDAT:  I Z DUCHEM TWOIM.

 

                                Copyright 2010 by oaza_św.rodziny | designed by Mazik